Skip to content

Recreation Commission

Here are the current members of the Recreation Commission. For more information and general inquiries, please Contact Us.

Brian Mozelak (R)
Jun 1, 2014 - Jun 1, 2017

Gary Wilson (R)
Jun 1, 2016 - Jun 1, 2019

Sean Czellecz (D)
Jun 1, 2016 - Jun 1, 2019

Larry Decker, Jr. (R)
Jun 1, 2014 - Jun 1, 2017

Kenneth Benoit, Jr. (U)
Jun 1, 2015 - Jun 1, 2018

Brian LaFontaine (D)
Jun 1, 2015 - Jun 1, 2018

Matthew Stancavage (D)
Jun 1, 2015 - Jun 1, 2018